Toimielimet | Kaupunkisuunnittelulautakunta | Pöytäkirja 16.11.2016 | Avaa haku
597/2016

10.02.03

 

 

 

§ 198

Laajalahti pohjoinen, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 §), alue 120324, 17.kaupunginosa Laajalahti

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Liisa Rouhiainen, puh.  043 825 5218

Tarja Pennanen, puh.  046 877 3002

etunimi.sukunimi@espoo.fi

 

Päätösehdotus             Kaupunkisuunnittelujohtaja Torsti Hokkanen

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta:

 

1

yhtyy vastineisiin, jotka ilmenevät asian liitteistä. Lau­sunnot ja mielipiteet on annettu Espoon Raide-Jokerin asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, alue120324,

 

2

hyväksyy MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville 16.11.2016 päivätyn Laajalahti pohjoinen asemakaavan muutosehdotuksen, piirustusnumero 6988, alue 120324, 17. kaupunginosa Laajalahti,

 

3

pyytää asemakaavan muutoksesta tarvittavat lausunnot sekä toimialojen kannanotot,

 

4

kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa, että asemakaavoituksella varataan Raide-Jokeria ja muuta liikennettä varten katutila ja että vasta katusuunnitelman hyväksynnällä päätetään raiteiden, pysäkkien, jalankulun, istutusten yms. tarkat paikat ja toteutuksen laatu. Siitä, miten raiteet sijoitetaan katualueelle päättää tekninen lautakunta katusuunnitelmassa,

 

5
kaupunkisuunnittelulautakunta kiinnittää kaupunkitekniikan keskuksen ja teknisen lautakunnan huomiota Raide-Jokerin toteutukseen olennaisesti kuuluvien katusuunnitelmien laadintaan siten, että niiden olennaiset kysymykset voidaan informoida ja osin ratkaista Raide-Jokerin vaatimien asemakaavojen käsittelyn yhteydessä.

Havainnollinen esittely, jossa Raide-Jokerin toimivuuden ohella kiinnitetään erityistä huomiota lähialueiden asukkaiden intresseihin,

Laajalahden pohjoisosan asukkaiden huoli pikaraitiotien aiheuttamista häiriöistä. Tämä edellyttää myös katutilan toteutuksen eri vaihtoehtojen etujen ja haittojen arviointia ja esittelyä.

 

Päätös                           Kaupunkisuunnittelulautakunta:

 

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Liite

9

Laajalahti pohjoinen, mielipiteiden yhteenveto ja vastineet

10

Laajalahti pohjoinen, lausuntojen ja kannanottojen lyhennelmät ja vastineet

 

Oheismateriaali

-

Laajalahti pohjoinen, tapahtumaluettelo

-

Laajalahti pohjoinen, kaavamääräykset

-

Laajalahti pohjoinen, kaavakartta

-

Laajalahti pohjoinen, ajantasa-asemakaava

-

Laajalahti pohjoinen, Raidejokerin asemapiirros

 

Selostus                       

Muutoksen tavoitteena on muuttaa nykyistä asemakaavaa siten, että Raide-Jokerin tarvitsema aluevaraus ja sille välttämättömän varikkoalue ja mahdollinen varikon laajennus kulkuyhteyksineen sijoittuu alueelle.

Muutoksella suojellaan liito-oravan elinympäristö ja ekologiset yhteystarpeet.

 

Kaupunginhallituksen päätti 10.2.2014 Raide-Jokerin linjauksesta Espoossa. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.6.2016 Raide-Jokerin hankesuunnitelman.

 

Suunnittelualueen likimääräinen sijainti Espoon opaskarttapohjalla:

 

Laajalahti pohjoinen - Bredvik norra delen, asemakaavan muutosehdotus, piirustusnumero 6988, 17.kaupunginosa (Laajalahti) Kurkijoenpuisto

(Muodostuu uusi kortteli 17088)

 

Vireilletulo

 

Kaavan vireilletulosta on tiedotettu osallistumis- ja arviointisuunnitelman kuulutuksella 11.11.2015.

 

Maanomistus

 

Kaava-alue on kokonaisuudessaan Espoon kaupungin omistuksessa.

 

Alueen nykytilanne

 

Alue on pääosin sekametsää. Pohjoisosassa lähellä Turunväylää kulkee

itä-länsi suuntainen sähkövoimalinja, Turunväylän ja Kehätien varteen on rakennettu meluvallit ja meluaita. Voimalinjan alla on koirapuisto.

 

Alueen koillisosassa on pieni pysäköintialue kaukoliikenteen saattoliikennettä varten. Suunnittelualueen länsiosassa on leikkikenttä ja päiväkodin leikkipiha.

 

Alueella risteilee valaistuja kulkuväyliä ja pohjoisosassa ojia. Alueen halki kaakosta luoteeseen on vesi- ja jätevesi johdot sekä pienjännite- ja puhelinkaapeleita. Alueella on kaksi HSY:n pumppaamoa (Lumivaarantie ja Hiitolantie). Etelässä, Hiitolantien ja Kurkijoentien risteyksen tuntumassa on muuntamo. Pohjoisosassa muutosaluetta on todettu

liito-oravaesiintymä ja eteläosaan on perustettu alppiruusupuisto.

 

Voimassa oleva maakuntakaava-, yleiskaava- ja asemakaavatilanne

 

Maakuntakaava

 

Uudenmaan maakuntakaava kattaa koko maakunnan alueen ja se sisältää kaikkien maankäyttömuotojen osalta alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet. Lainvoiman kaava sai korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä vuonna 2007.

 

Uudenmaan vahvistettujen maakuntakaavojen yhdistelmäkartassa on osoitettu merkinnällä pääkaupunkiseudun poikittainen yhteysväli Tapiolasta Leppävaaran kautta itään.

 

Esitetyssä kaavaehdotuksessa suunniteltu raidelinjaus poikkeaa maakuntakaavasta eteläosaltaan, linjaus suuntautuu etelään Kehä I:n itäpuolella kohti Otaniemeä.

 

Espoon eteläosien yleiskaava

 

Alueella on voimassa Espoon eteläosien yleiskaava, joka käsittää Leppävaaran, Tapiolan, Matinkylän, Espoonlahden ja Kauklahden suuralueet. Kaava sai lainvoiman vuonna 2010.

Esitetyssä kaavaehdotuksessa suunniteltu raidelinjaus poikkeaa yleiskaavasta eteläosaltaan, linjaus suuntautuu etelään Kehä I:n itäpuolella kohti Otaniemeä.

 

Asemakaava

 

Muutoksen alueella on voimassa 10.6.1970 vahvistettu Laajalahti pohjoinen asemakaava. Voimassa olevan asemakaavan mukaan muutoksen alue on puistoaluetta (P), puistoalueella on ohjeellinen palloilulle tai muulle urheilulle varattu alue (Up).

 

Viranomaisneuvottelu

 

Kaavasta on käyty MRL 66 §:n mukainen viranomaisneuvottelu 19.11.2015.

Lisäksi ELY ja kaupunkisuunnittelu piti erillisen kokouksen 6.9.2016.

 

Osallistuminen ja vuorovaikutus (MRA 30 §)

 

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä MRA 30 §:n mukaisesti 16.11.–15.12.2015. Nähtävillä olon aikana osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta mielipiteitä saatiin

42 kappaletta ja lausuntoja neljä kappaletta.

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta pidettiin 17.11.2015 tiedotus- ja keskustelutilaisuus.

 

Asukkaiden mielipiteet kohdistuivat pääasiassa Raide-Jokerin reittien linjaukseen ja varikkoalueen sijoittumiseen alueelle.  Raidelinjan koetaan heikentävän alueen ja varsinkin Laajalahden koulun oppilaiden turvallisuutta, aiheuttavan alueelle, melua, pölyä ja tärinää. Asukkaiden mielestä raidelinjaus ja varikkoalue tuhoaa puiston ja hävittää koirapuiston.

 

Ympäristökeskuksen lausunnossa kiinnitettiin huomiota kaavamuutosalueen liito-oravan elinympäristöön sekä liito-orava yhteyksiin muihin lähimpiin elinympäristöihin.

 

Lausunnossaan Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) muistutti johtosiirtojen mahdollisesta tarpeesta ja riittävästä tilavarauksesta nykyisille ja tuleville vesihuollon putkille ja laitteille. Lisäksi vesihuollon yleissuunnitelma kustannusarvioineen tulee laatia kaavoituksen yhteydessä.

 

Caruna Espoo Oy ilmoittaa, että kaavamuutosalueella sijaitsee 20 kV ja 0,4 kV sähkönjakeluverkot ilmajohtona ja maakaapelina.

Alueella sijaitsevat 110 kV ilmajohdot. Kaikille 110 kV:n voimajohdoille on lunastettu käyttöoikeuden rajoitukset, jotka rajoittavat rakentamista johtoaukealla. Siirrot tehdään Caruna Espoon toimesta ja veloitetaan siirtoa pyytävältä taholta. Johtojen ja laitteiden siirron edellytys on, että niille järjestyy uusi reitti nykyisiä oikeuksia vastaavilla oikeuksilla.

 

 

Asemakaavan muutos

 

Maankäyttö

 

Asemakaavan muutoksessa osa Kurkijoenpuistoa muutetaan katualueeksi Raide-Jokerin tarvitseman aluevarauksen ja varikon kulkuyhteyttä varten. Muutoksessa varataan korttelialue varikkoalueen ja sen mahdollinen laajennuksen sijoittumiseksi alueelle sekä turvataan liito-oravien elinalue sekä kulkuyhteydet muihin lähimpiin elinympäristöihin.

 

Alueella säilyy olemassa olevan leikkipuisto sekä Rodopuisto.

 

Mitoitus

 

Muutoksen alue on noin 9,7 hehtaaria.

Varikon korttelialueen (ET-1) pinta-ala on noin 1,6 ha ja rakennusoikeus

10 000 k-m2. Korttelialueella on varauduttu myös mahdolliseen varikon laajentamiseen. Uuden katualuevarauksen pinta-ala on noin 1,4 ha.

Lähivirkistysalueeksi (VL), erityisviheralueeksi (EV) ja leikkikentäksi (EK) jää yhteensä noin 6,0 ha.

 

Virkistysalue

 

Lähivirkistysalue on lähes kokonaan suojeltavaa aluetta (s-1 ja eko-1).

Alueella olevat pumppaamot (et) ja muuntamoalue (vm) säilyvät.

 

Varikonalue

 

Alueen rakentaminen tulee toteuttaa materiaaleiltaan korkealaatuisena ja ympäristöön sopeutuvana.  Rakennuksen vesikaton korkeus + 26,0 ja maanpinnan likimääräinen korkeusasema + 21,0.

 

Liikenne

 

Raide-Jokerin linjaus kääntyy Kurkijoentieltä Kurkijoenpuisto nimiselle kadulle ja siitä kohti pohjoista. Turunväylän Raide-Jokerin linjaus ylittää uudella sillalla. Myös bussiliikenne voi kulkea Kurkijoenpuiston katualueella ja Turunväylän ylittävällä sillalla Linnoitustielle. Raide-Jokerin pysäkki ja bussipysäkki sijaitsevat Kurkijoenpuiston eteläpäässä. Pysäkin yhteyteen on suunniteltu myös pyörä-pysäköintipaikkoja.

 

Raide-Jokerin linjan länsipuolelle on suunniteltu jalankulku- ja pyörätie. Olemassa oleva jalankulku- ja pyörätien linjausta, joka tulee sillalla Turunväylän yli, muutetaan varikon kohdalla. Myös itä-länsisuuntaisen jalankulku- ja pyörätien linjausta muutetaan varikon kohdalla. Jalankulku- ja pyörätiereitin suunnittelussa ja rakentamisessa on huomioitava liito-oravan pesäpuu, joka sijaitsee nykyisen luoteeseen suuntautuvan reitin varrella.

 

Ajoneuvoliikenne varikolle kulkee Kurkijoenpuisto nimistä katua ja alittaa raidelinjan. Hankesuunnitelmassa varikolle on suunniteltu noin 40 autopaikkaa.

 

Saattoliikenneyhteys Turunväylän bussipysäkeille ja ajoyhteys Lumivaaran pumppaamolle on Lumivaaranpolun kautta, kuten nykyisinkin. Varikon ja Turunväylän välissä olevalle pumppaamolle ajetaan Kurkijoenpuisto nimisen kadun ja varikkoalueen kautta.

 

Raide-Jokeri

 

Keilaniemestä Leppävaaran ja Pitäjänmäen kautta Itäkeskukseen kulkeva Raide-Jokeri on yksi seudun tärkeimmistä suunnitteilla olevista poikittaisista joukkoliikennehankkeista. Tällä hetkellä poikittaisyhteyttä liikennöi seudun eniten käytetty bussilinja 550. Suunnittelun lähtökohtana on ollut mahdollisimman nopea ja häiriötön raitiotien kulku.

 

Radan pituus on noin 25 km, josta noin 9 km sijoittuu Espoon alueelle. Radalle tulee 33 pysäkkiä, josta Espoon puolella on 11. Raitiotie on kaksiraiteinen ja se on sijoitettu ensisijaisesti omalle ajouralle. Kapeilla osuuksilla linjaus on linjattu bussiliikenteen ja / tai muun ajoneuvoliikenteen kanssa samalle ajoradalle. Risteykset ovat samassa tasossa muun liikenteen kanssa kaupunkikuvallisista ja kustannussyistä. Jalankulun ja pyöräilyn liikkuminen samassa tasossa raitiotien kanssa mahdollistaa pysäkkien hyvän saavutettavuuden sekä viihtyisän ympäristön. Esteettömyys on huomioitu pysäkkien suunnittelussa.

 

Raide-Jokerille järjestetään kaikissa valo-ohjatuissa risteyksissä etuisuudet muuhun liikenteeseen nähden. Raide-Jokerille on suunniteltu kaksi varikkoa. Päävarikko sijoittuu Roihupellon metrovarikon viereen ja sivuvarikko Laajalahteen.

 

Melu, tärinä ja runkomelu

 

Raitioliikenne aiheuttaa jonkin verran ääntä. Vaunukalusto on yleensä hiljaista ja rata toteutetaan siten, että ääntä syntyy mahdollisimman vähän. Melua voi syntyä esimerkiksi kaarteissa ja vaihteiden kohdalla. Pysäkkien kohdalla äänitasot eivät juuri nouse raitiovaunun alhaisen nopeuden ansiosta.

 

Raide-Jokerin hankesuunnitelman yhteydessä on melua arvioitu laskennallisen mallin avulla. Mallissa ei ole otettu huomioon mahdollista kaarteista ja vaihteista aiheutuvaa lisämelua. Raitiovaunu voi aiheuttaa kaarrekirskuntaa tiukoissa kaarteissa. Suunnittelussa on pyritty käyttämään mahdollisimman loivia kaarteita. Myös vaihderistikot voivat aiheuttaa melua. Vaihteet sijaitsevat pysäkkien läheisyydessä, jossa nopeudet ovat alhaisia. Normaalissa liikenteessä vaihteista ei aiheudu merkittävää melua. Hankesuunnitelman melulaskentojen mukaan Laajalahdessa Raide-Jokerin ollessa liikenteessä keskiäänitasot ovat laskeneet noin 3 dB, mikä johtuu Kehä I:n tasauksen laskusta ja tiesuunnitelman mukaisesti toteutetusta meluntorjunnasta, Kurkijoentien liikennemäärän laskusta ja 30 km/h nopeusrajoituksesta.

 

Raideliikenneselvityksen (Promethor Oy, 2016) mukaan Raide-Jokerin liikennöinti ei aiheuta kaavamuutosalueen kohdalla ympäröivälle asutukselle melutasojen ohjearvojen ylittävää raideliikennemelua.

 

Riski runkomeluun syntyy silloin, kun sekä rata, että rakennus sijaitsevat kallion päällä olevalla tiiviillä maaperällä tai suoraan kalliolla ja niiden keskinäinen etäisyys on suhteellisen lyhyt. Vaihteet aiheuttavat linjaosuuksia selvästi suuremman riskin runkomeluun, mutta

Raide-Jokerissa käytetään myötävaihteita, jotka eivät normaaliliikenteessä aiheuta melua. Runkomelua aiheuttavaa värähtelyä voidaan vähentää asentamalla ratapölkkyjen, kiskojen tai betonilaatan alle erityisiä erityismattoja, joiden on todettu toimivan yli 20…30 Hz häiriötaajuuksilla. Eräiden tutkimusten mukaan vaimennus radan ympäristössä on ollut suuruusluokkaa 50 %.

 

Tärinää voi aiheutua pehmeikkövaltaisilla rataosuuksilla. Näillä osuuksilla raiteet tullaan perustamaan paalulaatoilla tai vähintään massanvaihdon varaan. Kohdissa, joissa maaperä on stabiloitu, rakenteet vahvistetaan lisäksi teräsbetoniarinalla. Näillä alueilla tärinäriski on vähäinen.

 

Kaavamääräyksissä on otettu huomioon raideliikenteen ympäristövaikutukset. Määräyksen mukaan pikaraitiotien varrella tulee huomioida meluntorjuntatarve. Raideyhteyttä suunniteltaessa tulee rakenteissa huomioida raideliikenteen aiheuttama melu, tärinä ja runkomelu.

 

Kaavataloudelliset vaikutukset

 

Hankesuunnitelman mukaan koko Raide-Jokerin linjauksen rakentamiskustannukset ovat noin 275 miljoonaa euroa ja varikoiden rakentamiskustannukset ovat yhteensä noin 64 miljoonaa euroa. Kaluston hankintainvestointi on noin 85–95 miljoonaa euroa. Kurkijoenpuiston kustannusarvio on noin 3 miljoonaa euroa ja Laajalahden varikon noin euroa 17 miljoonaa euroa.

 

Lisäksi Kurkijoenpuiston ja Turunväylän ylittävän sillan osuudella kustannuksiin on laskettu tekniset järjestelyt, rakentamiskustannukset, puistopolkujen muutokset ja 110 kV ilmajohdon kaapelointikustannus.

 

Merkittävimmät hyödyt kertyvät joukkoliikennematkustajiin kohdistuvista matka-aika- ja palvelutasohyödyistä ja tieliikenteen vähenemisestä, mikä vähentää liikenteen ulkoisvaikutuksia, erityisesti henkilövahinko-onnettomuuksia. Raide-Jokerin ansiosta maankäyttöä voidaan tehostaa. Espoon arvion mukaan Raide-Jokerihanke on kokonaisuudessaan kaupungin kannalta kaavataloudellisesti positiivinen.

 

Luontoselvitys

 

Raide-Jokerin Espoon osuudelta on tehty luontoselvitys (14.10.2015 Enviro Oy) ja 25.5.2016 tehtiin Kurkijoenpuiston liito-oravan pesäpuun tarkisti (Enviro Oy). Selvityksissä alueelta löydettiin kaksi kolohaapaa, jotka saattavat olla liito-oravan pesäpuita. Toinen kolohaapa ja sen lähistöltä löytyneet papanapuut jäävät raidelinjan alle.

 

Uudenmaan ELY-keskus myönsi hakemuksesta kaupungille luvan

Raide-Jokerin raitiolinjan ja varikon rakentamisen yhteydessä poiketa luonnonsuojelulain 49 § 1 momentin mukaisesta liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja koskevasta hävittämis- ja heikentämiskiellosta päätöksessä mainituin ehdoin. Lupa on voimassa 31.12.2022 asti.

 

Hyväksyminen

 

Asemakaavan muutoksen hyväksyy kaupunkisuunnittelulautakunta.

 

Tiedoksi                       

-

Elisa Oyj, lausuntopyyntö

-

HSY Vesi, lausuntopyyntö

-

Caruna Oy, lausuntopyyntö

-

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, lausuntopyyntö

-

HSL Helsingin seudun liikenne, lausuntopyyntö

-

Tonttiyksikkö, kannanottopyyntö

-

Ympäristökeskus, kannanottopyyntö

-

Kaupunkitekniikan keskus, kannanottopyyntö

-

Toimenpiteitä varten: kuulutus ja kuulutuskirjeet

 

 

 

 Toimielimet | Kaupunkisuunnittelulautakunta | Pöytäkirja 16.11.2016 | Avaa haku