Toimielimet | Valtuusto | Pöytäkirja 08.06.2015 | Avaa haku
3224/10.02.03/2013

 

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta

42 §

23.4.2014

Kaupunkisuunnittelulautakunta

166 §

10.12.2014

Kaupunkisuunnittelulautakunta

27 §

25.2.2015

Kaupunkisuunnittelulautakunta

82 §

20.5.2015

Kaupunginhallitus

203 §

1.6.2015

 

§ 94

Otaniemen keskus, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 220506, 10. kaupunginosa Otaniemi

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Antti Uusitupa, puh.  043 825 2869

etunimi.sukunimi@espoo.fi

 

Päätösehdotus             Kaupunginhallitus

 

Valtuusto hyväksyy 20.5.2015 ja 1.6.2015 muutetun asemakaavan muutosehdotuksen Otaniemen keskus - Otnäs centrum, piirustusnumero 6872, joka käsittää korttelin 10001 tontit 10 ja 11, osan korttelista 10017, korttelin 10018 tontin 7 ja osan tonteista 3 ja 4 sekä katu- ja virkistysalueet 10. kaupunginosassa (Otaniemi).

 

Käsittely                        Kemppi-Virtanen ilmoitti hallintolain 28 § 1 mom. 1-kohdan mukaisesta esteellisyydestään ja poistui valtuustosalista tämän asian käsittelyn ajaksi.

 

Kilpi Bymanin kannattamana teki seuraavan palautusehdotuksen:

 

”Esitän, että Otanimen keskuksen asemakaava palautetaan uudelleen valmisteltavaksi niin, että Otanimentie säilytetään autoliikenteen käytössä.”

 

Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu palautusehdotus, joten seuraavien puhujien on kohdistettava puheensa palautukseen.

 

Keskustelun palautuksesta päätyttyä puheenjohtaja totesi, että oli äänestettävä.

 

Puheenjohtaja ehdotti, että äänestyksessä ne, jotka kannattavat palautusehdotusta, äänestävät "jaa" ja ne, jotka vastustavat palautusehdotusta, äänestävät "ei".

 

Valtuusto hyväksyi puheenjohtajan äänestysjärjestysehdotuksen.

 

Äänestyksessä valtuusto 61 äänellä 8 ääntä vastaan ja 3 äänestäessä tyhjää hylkäsi palautusehdotuksen. Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä.

 

Puheenjohtaja totesi, että asian käsittely jatkuu.

 

Byman teki seuraavan muutosehdotuksen: ”Kaavasta rajataan pois ruudutettu alue, jonka kohtalo selvitetään ajoneuvoliikenteen mahdollisen toteuttamisen osalta myöhemmin”.

 

Puheenjohtaja ilmoitti, ettei ota Bymanin kaavaa koskevaa osittaista muutosehdotusta käsittelyyn maankäyttö- ja rakennuslain vastaisena, koska kaava menettäisi tällöin kokonaisuutena merkityksensä.

 

Åkerlund Sepän ym. kannattamana teki seuraavan toivomusehdotuksen:

 

”Valtuusto toivoo, että Otaniemen keskuksen kaava-alueen katusuunnitelmassa säilytetään kaikelle ajoneuvoliikenteelle sallittu ajoyhteys Otakaarelta Maarintielle kaavassa katuaukioksi/toriksi merkittyjen Korkeakouluaukion ja Ainonaukion läpi tai muu sujuva yhteys siihen asti kunnes ko. alueelle toteutetaan kaavan mukainen Raide-Jokeriyhteys.

 

Perustelu: Kaavan mukaisen Raide-Jokeriyhteyden toteutusaikataulusta ei ole tällä hetkellä tietoa. Jos em. ajoyhteys katkaistaan heti kadun rakennusvaiheessa, liikkuminen Otaniemen eri osien välillä hankaloituu. Esimerkiksi muutaman sadan metrin matka Tietotieltä Otakaarelle jouduttaisiin kiertämään ajamalla esimerkiksi Miestentien kautta. Näin ollen ennen Raide-Jokerin rakentamista ei ole perusteltua rajoittaa ajoneuvoliikennettä Otaniemen keskustassa.”

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja esitti valtuuston hyväksyttäväksi selostuksen keskustelun kuluessa tehdyistä ehdotuksista. Selostus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen ehdotus oli tullut hyväksytyksi.

Puheenjohtaja totesi, että koska Åkerlundin toivomusta on myös vastustettu, on äänestettävä.

 

Puheenjohtaja ehdotti, että äänestyksessä ne, jotka kannattavat Åkerlundin toivomusehdotusta, äänestävät "jaa" ja ne, jotka vastustavat sitä, äänestävät "ei". Valtuusto hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen.

Äänestyksessä valtuusto 38 äänellä 36 ääntä vastaan hylkäsi Åkerlundin toivomusehdotuksen. Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä.

 

Päätös                           Valtuusto:

Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin.

 

Liite

11

Äänestyslista § 94

 

Oheismateriaali

-

Otaniemen keskus, tapahtumaluettelo

-

Otaniemen keskus, kaavamääräykset 1

-

Otaniemen keskus, kaavamääräykset 2

-

Otaniemen keskus, kaavakartta

-

Otaniemen keskus, ajantasa-asemakaava

-

Otaniemen keskus, havainnekuva

 

Selostus                        Tavoitteena on mahdollistaa Aalto-yliopiston keskeisten toimitilojen sijoittuminen Otaniemen keskukseen ja kehittää Korkeakouluaukion ympäristöä monipuolisten palveluiden keskuksena sekä joukkoliikenteen ja kävely- ja pyöräily-yhteyksien solmukohta. Asemakaavasuunnittelu perustuu Aalto-yliopistokiinteistöt Oy:n järjestämän Campus 2015-arkkitehtikilpailun 27.9.2013 julkistettuun voittajatyöhön Väre.

 

Rakennusoikeuden määrä alueella kasvaa noin 19 500 k-m2 rakennusoikeuden kokonaismäärän ollessa n. 115 100 k-m2.

 

Suunnittelualueen likimääräinen sijainti Espoon opaskarttapohjalla esitettynä:

(Sijaintikartassa ja selostuksen liitteissä ei huomioitu KH:n 1.6.2015 päätöstä kaavamuutosalueen pienentämisestä)

 

 

Otaniemen keskus - Otnäs centum, asemakaavan muutosehdotus, piirustusnumero 6872, käsittää korttelin 10001 tontit 10 ja 11, osan korttelista 10017, korttelin 10018 tontin 7 ja osan tonteista 3 ja 4 sekä katu- ja virkistysalueet 10. kaupunginosassa (Otaniemi), alue 220506.

 

Vireilletulo

 

Muutoksen hakijoina ovat alueen maanomistajat, Aalto-yliopistokiinteistöt Oy ja Senaatti-kiinteistöt. Asemakaavan muutoshakemukset ovat saapuneet 16.12.2013 ja 8.1.2014.

 

Vireilletulosta on tiedotettu osallistumis- ja arviointisuunnitelman kuulutuksen yhteydessä Länsiväylässä ja Hufvudstadsbladetissa 7.5.2014.

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

Asemakaavan muutokseen liittyen on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka on päivätty 7.5.2014.

 

Alueen nykytila

 

Suunnittelualue sijaitsee Suur-Tapiolan alueella Otaniemessä, keskeisessä osassa kampusaluetta käsittäen Korkeakouluaukion ympäristön. Alueen keskeistä sijaintia kuvaa rakenteilla oleva Aalto-yliopiston metroasema, jonka molemmat sisäänkäynnit sijoittuvat suunnittelualueelle.

 

Otaniemen kampusalue ja erilaiset tutkimuslaitokset on rakennettu eri vuosikymmenten aikana alkaen 1950-luvulta. Alueen rakennusten julkisivut ovat pääosin punatiilisiä. Suuntaviivat alueen toteutukselle ovat lähtöisin Alvar Aallon suunnitelmista ja kilpailuvoitosta vuonna 1949. Otaniemen alue edustaa maailmanlaajuisesti merkittävää yliopistokampus-rakentamista. Korkeakouluaukion itälaidalla entinen Teknillisen korkeakoulun päärakennus on tärkeä kaupunkikuvallinen tunnusmerkki. Rakennus kuuluu Alvar Aallon merkittävimpiin töihin. Suunnittelualueella on muitakin Aallon suunnittelemia rakennuksia, kuten TKK:n entisen päärakennuksen eteläpuolella sijaitseva kirjasto.

 

Suunnittelualue on osa Valtioneuvoston vahvistamaa RKY 2009 -aluetta (rakennettu kulttuuriympäristö). Vuoden 2010 alusta RKY 2009 on toiminut Valtioneuvoston päätöksellä maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamana rakennetun kulttuuriympäristön inventointina, joka ohjaa maankäyttötavoitteita kohdealueilla. Tavoitteena on "Valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen rakenteen, kylä- ja kaupunkikuvan sekä alueilla jo olevien rakennusten ja ympäristön säilymisen turvaaminen. Lisäksi tavoitteena on mahdollisen täydennysrakentamisen ja muiden muutosten sopeuttaminen kulttuuriympäristön ominaisluonteeseen ja erityispiirteisiin. Säilyttämisen ja muutosten laajuus ja sisältö ratkaistaan kaavoituksella".

 

Asemakaava-alue koostuu pääasiassa korttelialueista, joilla on eri vuosikymmeninä rakentuneita opetus-, tutkimus- ja toimistorakennuksia sekä katualueesta. Pieni osa kaava-alueesta on Hagalundinpuistoa. Muutosalue rajautuu pohjoisessa Maarinrannan virkistysalueeseen, idässä Otakaareen ja korttelin 10001 opetus- ja tutkimustoimintaan sekä liikerakentamiseen osoitettuihin tontteihin, etelässä opetus- ja tutkimustoimintana osoitettuun kortteliin sekä Tekniikantien katualueeseen ja lännessä Hagalundinpuistoon sekä korttelin 10019 länsiosiin.

 

Alueen maat ovat pääosin Senaatti-kiinteistöjen ja Aalto-yliopistokiinteistöt Oy:n omistuksessa. Espoon kaupunki omistaa katualueita.

 


 

Voimassa oleva yleiskaava- ja asemakaavatilanne

 

Espoon eteläosien yleiskaava

 

Alueella on voimassa Espoon eteläosien yleiskaava, joka sai lainvoiman vuonna 2010.

 

Yleiskaavassa alue on osoitettu keskustatoimintojen ja lähipalvelujen alueeksi (C) ja julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi (PY), joka sisältää sekä nykyisellään säilyviä että kehitettäviä alueita. Alueelle ei saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikköä. Alueelle on merkitty maanalainen raide asemineen (sijainti ohjeellinen, yhteys sitova).

 

Alue on kokonaisuudessaan osoitettu kaupunkikuvallisesti arvokkaaksi alueeksi. Kaupunkimaiseman rakennus- ja kulttuurihistoriallisia arvoja sekä kaupunkikuvaa on suojeltava. Suojelu ei koske yksittäisiä rakennuksia, vaan kohdistuu alueen ominaispiirteiden vaalimiseen. Alueiden kehittämisen tulee tapahtua niiden omista lähtökohdista käsin ja alueen erityis-arvojen sanelemin ehdoin. Alueen suunnittelussa ja rakentamisessa tulee asettaa erityinen paino alueiden ominaispiirteiden vaalimiseen.

 

Asemakaava

 

Suunnittelualueella on voimassa seuraavat maanpäälliset asemakaavat ja asemakaavan muutokset:

                                            

Korttelissa 10001

Otakaari ja Otaranta, alue 220502

vahvistettu ympäristöministeriössä 23.10.1984

Alueelle on osoitettu opetusta ja tutkimustoimintaa palvelevia rakennuksia.

 

Korttelissa 10017 ja osassa korttelia 10018

Otakaari, alue 220504

hyväksytty valtuustossa 24.5.2010

Alueelle on osoitettu opetusta ja tutkimustoimintaa palvelevia rakennuksia.

 

Osassa korttelia 10018

Maarinranta, alue 220900

vahvistettu sisäasiainministeriössä 5.8.1981

Alueelle on osoitettu opetusta ja tutkimustoimintaa palvelevia rakennuksia.

 

Korttelissa 10019

Maari III, alue 221000

vahvistettu ympäristöministeriössä 29.3.2000

Alueelle on osoitettu opetusta ja tutkimustoimintaa palvelevia rakennuksia.

 

Osalla katualueista

Otakaari, alue 220500

vahvistettu sisäasiainministeriössä 25.8.1980

 

Osalla katualueista

Maari, alue 220300

vahvistettu sisäasianministeriössä 2.12.1981

 

Lisäksi suunnittelualueella on voimassa maanalainen asemakaava:

 

Otaniemen - Tapiolan metrotunneli, alue 920200

hyväksytty valtuustossa 19.1.2009

Maanalaisessa asemakaavassa on mahdollistettu metron rakentamisen lisäksi mm. metroaseman sisäänkäynnit ja niihin liittyvät tilat.

 

Viranomaisneuvottelu

 

Kaavasta on käyty MRL 66 §:n mukainen viranomaisneuvottelu 17.12.2013.

 

MRA 27 §:n mukainen kuuleminen

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 25.2.2015 asemakaavan muutosehdotuksen nähtäville MRA 27 §:n mukaisesti. Ehdotus oli nähtävillä 16.3. - 16.4.2015.

 

Nähtävilläoloaikana jätettiin kaksi muistutusta ja kymmenen lausuntoa.

 

Muistutusten allekirjoittajat olivat yksityishenkilöitä, alueen yhdistysten, asunto-osakeyhtiöiden ja yritysten edustajia. Muistutusten sisältö keskittyi Otaniemen kehitykseen kokonaisuutena, josta muistuttajat kantoivat huolta rantojen mm. rantojen rakentumisen osalta. Otaniemen keskusta koskevia muutostarpeita ei muistutuksista ilmennyt.

 

Lausunnot saatiin Caruna Espoo Oy:ltä, Helsingin seudun liikenne ‑kuntayhtymältä (HSL), Fortum Power and Heat Oy:ltä, Espoon kaupunginmuseolta, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselta, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymältä (HSY), Espoon ympäristökeskukselta, Uudenmaan liitolta, Museovirastolta sekä Elinkeino‑, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY). Lausuntojen perusteella on mm. tarkistettu asemakaavan suojelumerkintöjä ja ‑määräyksiä.

 

Muutokset nähtävilläoloajan jälkeen

 

Asemakaavan muutosehdotukseen on tehty tarkistuksia nähtävilläoloajan 16.3. - 16.4.2015 jälkeen.

 

Merkittävimmät muutokset:

 

­    Yliopistorakennukseen sijoittuvien liiketilojen määrää ja laatua koskevia määräyksiä on muutettu hankkeen palvelu- ja liiketilatarpeiden täsmennyttyä.

 

­    Maanalainen pysäköintilaitos (ma-1) ajoluiskineen on poistettu Korkeakouluaukion alueelta.

 

­    Lehmuskujan läpiajon salliva merkintä (ajo-h) on poistettu.

 

­    Pysäköintimääräystä on tarkistettu siten, että maanalaiseen pysäköintilaitokseen viittaava 80 autopaikan vaatimus on poistettu korttelin 10017 liiketiloihin liittyen.

 

­    Maanalaisia johtoja koskevia merkintöjä ja määräyksiä on tarkistettu lausuntojen perusteella.

 

­    Suojelumerkintöjä (sr-1, sr-2, s-3) ja niiden määräystekstejä on tarkistettu lausuntojen perusteella.

 

Lisäksi kaavaratkaisua on muutettu monilta vähäisiltä osin täsmentämällä aluerajauksia sekä asemakaavamerkintöjä ja -määräyksiä.

 

Kaupunginhallitus päätti 1.6.2015 muuttaa 1.12.2014 päivätyn ja 20.5.2015 muutetun asemakaavan muutosehdotuksen Otaniemen keskus - Otnäs centrum, piirustusnumero 6872, ehdotusta siten, että ehdotuksesta rajataan pois osa korttelista 10017 ja kortteli 10019 sekä niiden välinen Tietotien katualue.

 

Ehdotus asemakaavan muutokseksi

 

Yleisperustelu

 

Asemakaavasuunnittelu perustuu Aalto-yliopiston järjestämän Campus 2015-arkkitehtikilpailun 27.9.2013 julkistettuun voittajatyöhön Väre, jonka toteuttamisedellytysten luominen on asemakaavan muutoksen ensisijainen tavoite.

 

Suunnittelualueen rajaus

 

Asemakaavan muutoksen lähtökohtana on Aalto-yliopiston uuden opetusrakennuksen toteuttaminen metroaseman yhteyteen. Samalla alueen liikennejärjestelyt muuttuvat voimakkaasti Otaniementien ja Otakaaren liittymän muuttuessa aukioksi. Uutta rakentamista yliopiston tarpeisiin osoitetaan myös aukion pohjoispuolelle. Liikenne- ja pysäköintijärjestelyjen muutokset aiheuttavat toimenpiteitä katualueilla ja osin myös ympäröivissä kortteleissa.

 

Otaniemen kampusalueen suunnitteluhistoriasta ja keskittyneestä maanomistuksesta johtuen alueen tontit ovat huomattavan suuria, monet useiden hehtaarien kokoisia. Kaava- ja kiinteistöteknisistä syistä kaava-alueessa ovat mukana myös välttämättömiltä osilta ympäröivien kortteleiden osat, joiden rajoihin kohdistuu muutoksia.

 

Maankäyttö

 

Kaava-alueen kokonaispinta-ala on noin 18,1 ha.

 

Kokonaiskerrosala on 115 100 k‑m2.

 

Asemakaavan muutoksen myötä alueen rakennusoikeus kasvaa

9 500 k‑m2..

 

Aluetehokkuus on noin e = 0,64.

 

Suunnittelualue jakautuu korttelialueisiin YO-1 ja YO-2 sekä yleisiin alueisiin, joita ovat puisto-, tori- ja katualueet.

 

YO-1-korttelialueet ovat opetus- ja tutkimustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueita, jotka ovat jo pääosin rakentuneita osia Otaniemen keskuksesta. Näille osoitetut muutokset ovat vähäisiä ja tavoittelevat pääasiassa nykytilanteen toteamista ja jatkosuunnittelun helpottamista. Kortteliin 10077 mahdollistetaan uusien rakennusten ja maanalaisten pysäköintitilojen toteuttaminen. Merkittävät rakennukset

YO-1-alueilla suojellaan merkinnöillä sr-1 ja sr-2.

 

Aalto-yliopiston uutta koulurakennusta varten osoitettu YO-2-korttelialue sijoittuu metroaseman itäisen sisäänkäynnin yhteyteen. Alueella mahdollistetaan opetus- ja tutkimustoiminnan lisäksi liike- ja palvelutilojen rakentaminen sekä metroon liittyvät tilat.

 

Osa Hagalundinpuistosta kuuluu kaava-alueeseen. Puisto on osoitettu käyttötarkoitusmerkinnällä VP ja sillä sijaitseva lehmuskuja suojellaan merkinnällä s-1.

 

Aalto-yliopiston suunnitteilla olevan rakennuksen (voittajatyö Väre) ja vanhan TKK:n päärakennuksen väliin jäävä tila osoitetaan torialueeksi. Kaavallisena ratkaisuna katuaukio säilyttää alueen julkisena ja kaupungin omistuksessa. Kaavaratkaisu on laadittu siitä näkökulmasta, että kaupungin ja Aalto-yliopistokiinteistöjen kesken tehdään aukion suunnittelusta, toteutuksesta ja hallinnoinnista sopimukset, joissa sovitaan alueen käytöstä siten, että kaupungin intressit erityisesti joukkoliikenteen suhteen turvataan, mutta yliopisto saa alueen muutoin käyttöönsä erilaisia ulkotilan toimintoja ja tapahtumia varten.

 

Lisäksi kaavassa on annettu määräyksiä liittyen liiketilojen kokoon ja sijoittumiseen, rakennusten korkeuteen, rakennussuojeluun, säilytettäviin puihin, puukujiin ja avoimiin tiloihin, liito-oravien olosuhteiden säilyttämiseen, pysäköintiin, hulevesiin ym.

 

Liikenne ja pysäköinti

 

Otaniemen keskuksen kaavaratkaisu muuttaa alueen liikenne- ja pysäköintiratkaisuja merkittävästi. Otaniementien ja Otakaaren katkaisu sekä laajojen maantasopysäköintikenttien poistuminen uudisrakennuksen tieltä edellyttävät muutoksia laajalla alueella. Myös metron liikennöinnin aloitus vuoden 2016 lopulla sekä alueen läpi kulkevaan hankesuunnitteluvaiheessa olevaan Raide-Jokeriin varautuminen ovat suunnittelun keskeisiä reunaehtoja.

 

Kortteliin 10019 on alustavasti suunniteltu pysäköintitaloa Merilaboratorion yhteyteen. Pysäköintitaloon voidaan sijoittaa merkittävä osa kaava-alueen autopaikoista.

 

Pitkän tähtäimen tavoitteena Otaniemessä on siirtyä maantasopaikoituksesta rakenteelliseen pysäköintiin ja mahdollisuuksien mukaan pysäköintiluoliin. Kaava-alueen ulkopuolista suunnittelualueen eteläpuolella sijaitsevaa nykyistä pysäköintiluolaa on alustavasti suunniteltu laajennettavaksi ja yhdistettäväksi metroasemalle johtavaan työtunneliin. Ratkaisu mahdollistaisi laajan maanalaisen pysäköintiluolaston ulottamisen Otaniemen keskeisimpien osien äärelle.

 

Asemakaavamuutoksen rajaus

 

Maanomistajat, korttelin 10019 osalta Aalto-yliopistokiinteistöt Oy ja osan korttelin 10017 osalta Senaatti-kiinteistöt esittävät, että kyseiset korttelit rajataan tässä vaiheessa pois asemakaavanmuutosalueesta. Korttelien kehitystyö on vielä siinä määrin kesken, ettei perusteita kaavamerkinnän muutokselle YO-1:stä KTY-1:ksi tässä vaiheessa ole. Otaniemen keskuksen asemakaavanmuutoksen ensisijainen tavoite on luoda edellytykset Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun uuden päärakennuksen sekä keskeisten uusien aukioiden toteuttamiselle. Samassa yhteydessä kaava-alueesta on perusteltua rajata pois korttelien 10017 ja 10019 välinen Tietotien katualue.

 

Selvitykset ja suunnitelmat

 

Kulttuuriympäristöselvitys

 

Otaniemen keskeinen kampusalue. Kulttuuriympäristöselvitys.

Livady & Maisema-arkkitehtuuri MM 2014.

Selvityksen tavoitteena on ollut kulttuurihistoriallisiin arvoihin liittyvän tiedon tuottaminen päätöksenteon tueksi ja tietolähteeksi.

 

Kaupallinen selvitys

 

Otaniemen palvelurakenneanalyysi. Realprojekti 2015.

Selvitystyössä on arvioitu, minkälaisia palveluita Otaniemeen on mahdollista ja tarpeellista sijoittaa tulevaisuudessa.

 

Luontoselvitys

 

Espoon Otaniemen alueen luontoselvitys 2014. Ympäristötutkimus Yrjölä 2014.

 

Luontoselvityksen tavoitteena oli löytää alueelle tyypilliset ja luonnon monimuotoisuuden kannalta olennaiset piirteet sekä mahdolliset suojeltavat luontotyypit tai eliölajit.

 

Lepakkoselvitys

 

Otaniemi. Lepakkoselvitys 2014. Luontotieto Keiron Oy 2014.

Tämän selvityksen tavoitteena oli kartoittaa Otaniemen

lepakkolajistoa ja määrittää selvitysalueelta mahdolliset lepakoille tärkeät alueet.

 

Perittävät maksut

 

Hakijat ovat maksaneet 6.6.2014 asemakaavan muutoksen kustannuksista 60 % ja kuulutuskustannuksista 2/3.

 

Päätöshistoria

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 23.4.2014 § 42

 

Päätösehdotus             Kaupunkisuunnittelupäällikkö Torsti Hokkanen

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta

 

1

hyväksyy seuraavat kaavalliset tavoitteet Otaniemen keskuksen, alue 220506, Otaniemi, asemakaavan muutosten pohjaksi:

 

1.1.

Asemakaavoituksella luodaan edellytykset toteuttaa Aalto-yliopistolle uutta toimitilaa Otaniemen ydinkeskustaan. Asemakaavasuunnittelu perustuu Aalto-yliopistokiinteistöt Oy:n järjestämän Campus 2015-arkkitehtikilpailun 27.9.2013 julkistettuun voittajatyöhön "Väre".

 

Arkkitehtikilpailussa esitettiin myös muita erillisiä rakennuksia Korkeakouluaukion laidalle, yksi pohjoispuolelle ja toinen eteläpuolelle kirjastoa vastapäätä. Suunnittelussa tutkitaan näidenkin rakennuksien kaupunkikuvallinen ja toiminnallinen rooli alueen keskeisen paikan luomisessa.

 

Suunnittelussa on ollut mukana myös nykyisin VTT:n käytössä oleva kortteli 10017. Sen toimintoja tutkitaan kaavoituksen yhteydessä ja mahdollistetaan lisärakentamista.

 

1.2.

Keskusta-aluetta kehitetään alueen toimintojen ja kaupallisten ja muiden palveluiden keskuksena sekä joukkoliikenneyhteyksien ja kävely- ja pyöräily-yhteyksien solmukohtana. Metron ja pikaraitiotien asemat vahvistavat joukkoliikenteen roolia. Henkilöautoliikenne ja sen tarve vähenee koko alueella.

 

1.3.

Keskusta-alueen liikenneratkaisuissa painotetaan hyvää jalankulkuympäristöä ja tutkitaan ajoneuvoliikenteen vähentämistä erilaisilla vaihtoehdoilla. Tavoitteena on, että joukkoliikenne kulkee aukion kautta ja henkilöautoliikenne osoitetaan muualle.

 

1.4.

Suunnittelussa pyritään tehokkaisiin keskitettyihin pysäköintiratkaisuihin ja huomioidaan Otaniemen pysäköintiohjeistus.

 

1.5.

Keskeinen aukio "Väreen" ja entisen Teknillisen korkeakoulun päärakennuksen välissä kehitetään korkeatasoiseksi, kampuksen henkeä ilmentäväksi eläväksi kaupunkitilaksi, johon myös ympäristön rakennukset avautuvat. Keskusta-alueen muutkin kaupunkitilat, kuten kadut, aukiot, puistot ja maantasoon sijoitettavat asiointia varten tarvittavat pysäköintialueet suunnitellaan materiaaleiltaan ja käsittelyiltään ympäristöön sopivina.

 

1.6.

Suunnittelussa huomioidaan maisemalliset ja kulttuurihistorialliset arvot, alueen asema maakunnallisesti arvokkaana kulttuuriympäristönä sekä alueellisena kokonaisuutena. Uusi rakentaminen sovitetaan ympäröivään rakennettuun ympäristöön.

 

1.7.

Keskustan asemakaavasuunnittelu kytketään laajempaan Otaniemi-kokonaisuuteen. Otaniemi-kokonaisuuden tavoitteet käsitellään kaupunkisuunnittelulautakunnassa 23.4.2014. Keskustan asemakaavoitusta jatketaan päätettävät kokonaistavoitteet huomioiden.

 

2

järjestää asemakaavan muutoksen tavoitteista ja lähtökohdista tiedotus- ja keskustelutilaisuuden ja valitsee sen puheenjohtajaksi ____________.

 

Käsittely                        Asia käsiteltiin yhdessä asian § 3 kanssa.

 

Käsittelyn aikana puheenjohtaja Markkula ehdotti varapuheenjohtaja Louhelaisen kannattamana, että päätösehdotusta korjataan päätöskohdista ilmenevin teksti- ja numerointimuutoksin.

 

Jäsen Ahlman ehdotti, että tiedotus- ja keskustelutilaisuuteen valitaan lautakunnan puheenjohtaja Markku Markkula ja varapuheenjohtaja Kirsi Louhelainen.

 

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko tehdyt korjaukset ja ehdotettu henkilövalinta tiedotus- ja keskustelutilaisuuteen hyväksyä. Koska kukaan ei vastustanut niitä, totesi puheenjohtaja niiden tulleen yksimielisesti hyväksytyiksi.

 

Päätös                           Kaupunkisuunnittelulautakunta

 

1

hyväksyy seuraavat kaavalliset tavoitteet Otaniemen keskuksen, alue 220506, Otaniemi, asemakaavan muutosten pohjaksi:

 

1.1

Keskustan asemakaavasuunnittelu on osa laajempaa Otaniemi-kokonaisuutta, jonka tavoitteet on käsitelty kaupunkisuunnittelulautakunnassa 23.4.2014 (ns. Otaniemen Kokokuva). Keskustan asemakaavoitusta jatketaan ottaen huomioon myös lautakunnan päättämät koko Otaniemeä koskevat tavoitteet.

 

1.2

Asemakaavoituksella luodaan edellytykset toteuttaa Aalto-yliopistolle uutta toimitilaa Otaniemen ydinkeskustaan. Asemakaavasuunnittelu perustuu Aalto-yliopistokiinteistöt Oy:n järjestämän Campus 2015-arkkitehtikilpailun 27.9.2013 julkistettuun voittajatyöhön "Väre".

Arkkitehtikilpailussa esitettiin myös muita erillisiä rakennuksia Korkeakouluaukion laidalle, yksi pohjoispuolelle ja toinen eteläpuolelle kirjastoa vastapäätä. Suunnittelussa tutkitaan asemakaavaehdotusta varten myös näiden rakennuspaikkojen ja niiden lähialueiden kaupunkikuvallinen ja toiminnallinen rooli ja toteutuksen ajoitus koko Otaniemen alueen keskeisen ytimen luomisessa (metron käyttöönoton ajankohta ja lähivuodet sen jälkeen).

Suunnittelussa on ollut mukana myös nykyisin VTT:n käytössä oleva kortteli 10017. Sen toimintoja tutkitaan kaavoituksen yhteydessä ja mahdollistetaan lisärakentamista.

 

1.3

Keskusta-aluetta kehitetään alueen toimintojen ja kaupallisten ja muiden palveluiden keskuksena sekä joukkoliikenneyhteyksien ja kävely- ja pyöräily-yhteyksien solmukohtana. Metron ja pikaraitiotien asemat vahvistavat joukkoliikenteen roolia. Henkilöautoliikenne ja sen tarve vähenee koko alueella.

 

1.4

Keskusta-alueen liikenneratkaisuissa painotetaan hyvää jalankulkuympäristöä ja tutkitaan ajoneuvoliikenteen vähentämistä erilaisilla vaihtoehdoilla. Tavoitteena on, että joukkoliikenne kulkee aukion kautta ja henkilöautoliikenne osoitetaan muualle.

 

1.5

Suunnittelussa pyritään tehokkaisiin keskitettyihin pysäköintiratkaisuihin ja huomioidaan Otaniemen pysäköintiohjeistus. Lautakunnan 22.1.2014 tekemässä päätöksessä "Otaniemen pysäköintiohje ja pysäköinnin kehittämisen toimenpideohjelma" edellytetyt toimenpiteet on pikaisesti toteutettava.

 

1.6

Keskeinen aukio "Väreen" ja entisen Teknillisen korkeakoulun päärakennuksen välissä kehitetään korkeatasoiseksi, kampuksen henkeä ilmentäväksi eläväksi kaupunkitilaksi, johon myös ympäristön rakennukset avautuvat. Keskusta-alueen muutkin kaupunkitilat, kuten kadut, aukiot, puistot ja maantasoon sijoitettavat asiointia varten tarvittavat pysäköintialueet suunnitellaan materiaaleiltaan ja käsittelyiltään ympäristöön sopivina.

 

1.7

Suunnittelussa huomioidaan maisemalliset ja kulttuurihistorialliset arvot, alueen asema valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaana kulttuuriympäristönä sekä alueellisena kokonaisuutena. Uusi rakentaminen sovitetaan ympäröivään rakennettuun ympäristöön.

 


 

1.8

Asemakaava-alueen tarkka rajaus määritellään asemakaavan ehdotusvaiheessa.

 

2

järjestää asemakaavan muutoksen tavoitteista ja lähtökohdista tiedotus- ja keskustelutilaisuuden ja valitsee tilaisuuteen lautakunnan puheenjohtaja Markku Markkulan ja varapuheenjohtaja Kirsi Louhelaisen.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 10.12.2014 § 166

 

Päätösehdotus             Kaupunkisuunnittelupäällikkö Torsti Hokkanen

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta:

 

1

yhtyy vastineisiin, jotka ilmenevät asian liitteistä. Lausunnot ja mielipiteet on annettu Otaniemen keskuksen valmisteluaineistosta, alue 220506,

 

2

hyväksyy MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville 1.12.2014 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen Otaniemen keskus–Otnäs centum, piirustusnumero 6872, joka käsittää korttelin 10001 tontit 10 ja 11, korttelin 10016 tontin 3, korttelin 10017, korttelin 10018 tontit 3, 7 ja osan tontista 4 ja korttelin 10019 tontin 3 sekä katu- ja virkistysalueet 10. kaupunginosassa (Otaniemi),

 

3

pyytää asemakaavan muutosehdotuksesta tarvittavat lausunnot sekä toimialojen kannanotot.

 

Käsittely                        Puheenjohtaja Markkula teki varapuheenjohtaja Louhelaisen ja jäsen Ahlmanin kannattamana seuraavan palautusehdotuksen:

 

"Jotta arkkitehtikilpailun perusteella suunniteltu ARTS-rakennus voidaan toteuttaa mahdollisimman nopeasti, ehdotus tuodaan seuraavasti korjattuna lautakunnan kokoukseen 21.1.2015 hyväksyttäväksi nähtäville asettamista varten:

 

1.     Asemakaava-alueesta rajataan pois kirjaston eteläpuolella oleva kortteli.

 

2.     Liikekeskuksen vaatima pysäköinti toteutetaan keskuksen välittömään läheisyyteen siten, että tavoite on maanalainen yhtenäinen pysäköintikokonaisuus, johon voidaan edetä vaiheittain. Autopaikkojen määrässä pitää varautua esitettyä minimiä suurempaan määrään tarpeen mukaisesti. Tavoitteena on, että pysyvä ratkaisu ei vaadi Lehmuskujan läpi ajamista.

 

3.     Koko alueen pysäköinnistä laaditaan asemakaavaehdotuksen liitteeksi vaiheittaisen toteuttamisen suunnitelma siten, että rakennettavan maanpäällisen pysäköintilaitoksen sijoituspaikka on kaavamääräyksissä riittävän väljä ottaen huomioon esillä olevat asuntorakentamisvaihtoehdot metroaseman lähialueilla ja että kalliopysäköinnin ja muun maanalaisen pysäköinnin tavoitemäärä tulee selkeästi kirjatuksi. Pysäköintiä selkeytetään myös siten, että tälle metroasemalle ei tule autojen liityntäpysäköintiä.”

 

Julistettuaan keskustelun palautusehdotuksesta päättyneeksi, puheenjohtaja Markkula tiedusteli, voidaanko hänen tekemä palautusehdotus hyväksyä. Koska kukaan ei vastustanut sitä, totesi puheenjohtaja sen tulleen yksimielisesti hyväksytyksi.

 

Päätös                           Kaupunkisuunnittelulautakunta:

 

päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltaksi siten, että jotta arkkitehtikilpailun perusteella suunniteltu ARTS-rakennus voidaan toteuttaa mahdollisimman nopeasti, ehdotus tuodaan seuraavasti korjattuna lautakunnan kokoukseen 21.1.2015 hyväksyttäväksi nähtäville asettamista varten:

 

1.     Asemakaava-alueesta rajataan pois kirjaston eteläpuolella oleva kortteli.

 

2.     Liikekeskuksen vaatima pysäköinti toteutetaan keskuksen välittömään läheisyyteen siten, että tavoite on maanalainen yhtenäinen pysäköintikokonaisuus, johon voidaan edetä vaiheittain. Autopaikkojen määrässä pitää varautua esitettyä minimiä suurempaan määrään tarpeen mukaisesti. Tavoitteena on, että pysyvä ratkaisu ei vaadi Lehmuskujan läpi ajamista.

 

3.     Koko alueen pysäköinnistä laaditaan asemakaavaehdotuksen liitteeksi vaiheittaisen toteuttamisen suunnitelma siten, että rakennettavan maanpäällisen pysäköintilaitoksen sijoituspaikka on kaavamääräyksissä riittävän väljä ottaen huomioon esillä olevat asuntorakentamisvaihtoehdot metroaseman lähialueilla ja että kalliopysäköinnin ja muun maanalaisen pysäköinnin tavoitemäärä tulee selkeästi kirjatuksi. Pysäköintiä selkeytetään myös siten, että tälle metroasemalle ei tule autojen liityntäpysäköintiä.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 25.2.2015 § 27

 

Päätösehdotus             Kaupunkisuunnittelupäällikkö Torsti Hokkanen

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta:

 

1

yhtyy vastineisiin, jotka ilmenevät asian liitteistä. Lausunnot ja mielipiteet on annettu Otaniemen keskuksen valmisteluaineistosta, alue 220506,

 

2

hyväksyy MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville 1.12.2014 päivätyn ja 16.2.2015 muutetun asemakaavan muutosehdotuksen Otaniemen keskus - Otnäs centum, piirustusnumero 6872, joka käsittää korttelin 10001 tontit 10 ja 11, korttelin 10017, korttelin 10018 osan tontin 7 ja osan tonteista 3 ja 4, korttelin 10019 tontin 3 sekä katu- ja virkistysalueet 10. kaupunginosassa (Otaniemi),

 

3

pyytää asemakaavan muutosehdotuksesta tarvittavat lausunnot sekä toimialojen kannanotot.

 

Käsittely                        Jäsen Ahlman varapuheenjohtaja Louhelaisen kannattamana ehdotti, että asemakaavaan ja sitä koskeviin määräyksiin tehdään virkatyönä seuraavat tarkistukset:

 

-        Metroaseman yhteyteen tuleva liiketila ja sen autopaikoitus määritellään sitovaksi,

 

-        Lehmuskujan läpi menevä ajoyhteys määritellään vain kiinteistön huoltoajoa varten,

 

-        TKK:n vanhan päärakennuksen ja pääkirjaston väliin merkitään pakolliseksi Metroaseman ja teekkarikylän välinen kävely-yhteys.

 

Jäsen Palomäki varapuheenjohtaja Louhelaisen kannattamana ehdotti, että ennen kaupunkisuunnittelulautakunnan seuraavaa käsittelyä valmistellaan jatkotoimet:

 

-        laaditaan HSL:n suunnitelmia parempi selvitys siitä, miten Otaniemen alueen metroa täydentävä joukkoliikenne voidaan hoitaa esim. sukkulabussin avulla.

 

Jäsen Oila varapuheenjohtaja Louhelaisen kannattamana ehdotti, että asiakirjoihin laaditaan selvitys siitä, miten Aalto-yliopiston tavoitteeksi asettaman 24/7 kampuskeskuksen toteutumista edistetään.

 

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja Markkula tiedusteli, voidaanko jäsen Ahlmanin, jäsen Palomäen ja jäsen Oilan tekemät ehdotukset hyväksyä. Koska kukaan ei vastustanut niitä, totesi puheenjohtaja Markkula kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksyneen ne yksimielisesti.

 

Päätös                           Kaupunkisuunnittelulautakunta:

 

1

yhtyy vastineisiin, jotka ilmenevät asian liitteistä. Lausunnot ja mielipiteet on annettu Otaniemen keskuksen valmisteluaineistosta, alue 220506,

 

2

hyväksyy MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville 1.12.2014 päivätyn ja 25.2.2015 muutetun asemakaavan muutosehdotuksen Otaniemen keskus - Otnäs centum, piirustusnumero 6872, joka käsittää korttelin 10001 tontit 10 ja 11, korttelin 10017, korttelin 10018 osan tontin 7 ja osan tonteista 3 ja 4, korttelin 10019 tontin 3 sekä katu- ja virkistysalueet 10. kaupunginosassa (Otaniemi),

 

3

asemakaavaan ja sitä koskeviin määräyksiin tehdään virkatyönä seuraavat tarkistukset:

 

-        Metroaseman yhteyteen tuleva liiketila ja sen autopaikoitus määritellään sitovaksi,

 

-        Lehmuskujan läpi menevä ajoyhteys määritellään vain kiinteistön huoltoajoa varten,

 

-        TKK:n vanhan päärakennuksen ja pääkirjaston väliin merkitään pakolliseksi Metroaseman ja teekkarikylän välinen kävely-yhteys.

 

4

ennen kaupunkisuunnittelulautakunnan seuraavaa käsittelyä valmistellaan jatkotoimet:

 

-        laaditaan HSL:n suunnitelmia parempi selvitys siitä, miten Otaniemen alueen metroa täydentävä joukkoliikenne voidaan hoitaa esim. sukkulabussin avulla.

 

-        laaditaan selvitys siitä, miten Aalto-yliopiston tavoitteeksi asettaman 24/7 kampuskeskuksen toteutumista edistetään,

 

5

pyytää asemakaavan muutosehdotuksesta tarvittavat lausunnot sekä toimialojen kannanotot.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 20.5.2015 § 82

 

Päätösehdotus             Kaupunkisuunnittelupäällikkö Torsti Hokkanen

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta:

 

1

yhtyy vastineisiin, jotka ilmenevät asian liitteistä. Lausunnot ja muistutukset on annettu Otaniemen keskuksen muutosehdotuksesta, alue 220506,

 

2

hyväksyy esitettäväksi kaupunginhallitukselle 1.12.2014 päivätyn ja 11.5.2015 muutetun asemakaavan muutosehdotuksen Otaniemen keskus - Otnäs centum, piirustusnumero 6872, joka käsittää korttelin 10001 tontit 10 ja 11, korttelin 10017, korttelin 10018 osan tontin 7 ja osan tonteista 3 ja 4, korttelin 10019 tontin 3 sekä katu- ja virkistysalueet 10. kaupunginosassa (Otaniemi),

 

3

ilmoittaa asemakaavan muutoksen hakijoille, että kaupunki tulee MRL 59 §:n mukaisesti perimään asemakaavan muutoksen laatimiskulujen loppuosan, 13 200 euroa sekä 1/3 kuulutuskustannuksista, 1 100 euroa, eli yhteensä 14 300 euroa asemakaavan muutoksen hyväksymisen jälkeen.

 

Käsittely                        Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi ja tarkasti pöytäkirjan tämän kyseisen pykälän § 82 osalta kokouksessa.

 

Päätös                           Kaupunkisuunnittelulautakunta:

 

1

yhtyy vastineisiin, jotka ilmenevät asian liitteistä. Lausunnot ja muistutukset on annettu Otaniemen keskuksen muutosehdotuksesta, alue 220506,

 

2

hyväksyy esitettäväksi kaupunginhallitukselle 1.12.2014 päivätyn ja 11.5.2015 muutetun asemakaavan muutosehdotuksen Otaniemen keskus - Otnäs centum, piirustusnumero 6872, joka käsittää korttelin 10001 tontit 10 ja 11, korttelin 10017, korttelin 10018 osan tontin 7 ja osan tonteista 3 ja 4, korttelin 10019 tontin 3 sekä katu- ja virkistysalueet 10. kaupunginosassa (Otaniemi),

 

3

ilmoittaa asemakaavan muutoksen hakijoille, että kaupunki tulee MRL 59 §:n mukaisesti perimään asemakaavan muutoksen laatimiskulujen loppuosan, 13 200 euroa sekä 1/3 kuulutuskustannuksista, 1 100 euroa, eli yhteensä 14 300 euroa asemakaavan muutoksen hyväksymisen jälkeen.

 

Kaupunginhallitus 1.6.2015 § 203

 

Päätösehdotus             Teknisen toimen johtaja Olavi Louko

 

Kaupunginhallitus:

 

1

hyväksyy liitteenä olevan Aalto-yliopistokiinteistöt Oy:n ja Espoon kaupungin välillä 28.5.2015 allekirjoitetun maankäyttösopimuksen,

 

2

muuttaa 1.12.2014 päivätyn ja 20.5.2015 muutetun asemakaavan muutosehdotuksen Otaniemen keskus - Otnäs centrum, piirustusnumero 6872, ehdotusta siten, että ehdotuksesta rajataan pois osa korttelista 10017 ja kortteli 10019 sekä niiden välinen Tietotien katualue,

 

3

ehdottaa, että valtuusto hyväksyy 20.5.2015 ja 1.6.2015 muutetun asemakaavan muutosehdotuksen Otaniemen keskus - Otnäs centrum, piirustusnumero 6872, joka käsittää korttelin 10001 tontit 10 ja 11, osan korttelista 10017, korttelin 10018 tontin 7 ja osan tonteista 3 ja 4 sekä katu- ja virkistysalueet 10. kaupunginosassa (Otaniemi).

 


 

Päätös                           Kaupunginhallitus:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Tiedoksi                       

-

Ote ilman liitteitä, hakijat

-

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, lausuntopyyntö

-

Vastineet mielipiteiden jättäjille

 

 

 

 Toimielimet | Valtuusto | Pöytäkirja 08.06.2015 | Avaa haku